a. Azbestocementová krytina na střechách

b. Azbest jako součást žáruvzdorné izolace

c. Vysokotlaké desky

d. Vodovodní a kanalizační potrubí

Je třeba opatřit kvalitní a spolehlivé informace o přítomnosti či nepřítomnosti materiálů obsahujících azbest, např. ze stavebních plánů či od stavebních architektů (některé členské státy vyžadují, aby zodpovědná osoba pořídila soupis materiálů obsahujících azbest v budově).

Je vhodné uspořádat školení, aby pracovníci školy dokázali rozeznávat materiály, které mohou obsahovat azbest a aby věděli, co mají dělat, když se setkávají s materiály, u nichž existuje podezření z obsahu azbestu.

Vydat písemné instrukce o postupech, kterými je třeba se řídit při neočekávaném kontaktu s materiály obsahujícími azbest.